Enve 3.4, White Tune hubs, white cx-ray spokes

Enve 3.4 rims with custom white decals, white Tune mig70/mag170 hubs, white Sapim cx-ray spokes